Regeneračné cetrum ezofit

Zázrakom prírody je ľudské telo, ktoré sa dokáže samo regenerovať. Nebráňme mu v tom.

Poslanie v univerze

Prišiel čas, keď si človek môže pozrieť v „kronike“ Akasha, iným menom v Nebeskej Knižnici, svoje udalosti života. Pre pozemského smrteľníka sa otvára možnosť ohliadnuť sa späť za svojou životnou cestou duchovného rastu a môže uvidieť množstvo udalostí, ktoré najviac určovali rad jeho skúseností. Knižnica Akasha sa na čas otvorí pre uvedomelé vyspelé duše, ktoré sú pripravené na to, aby svoje POSLANIE V UNIVERZE – čo mali nepretržite uskutočňovať počas svojich viacerých bytí – naplnili.

V navzájom si pomáhajúcom procese vývoja duše a vnárania sa do hmoty sa ľudstvo dostalo na také vývojové obdobie, keď skupina stelesnených duší, ak disponujú dostatočne vysokým kmitočtom a úrovňou uvedomenia, z najvyššieho bodu špirály stvorenia otočia poslednú a najbojovnejšiu epochu rozširovania Univerza. Dostane od Stvoriteľa takú milosť, aby mohla prezrieť a pochopiť podstatu množstva svojich životov. Aby sa dostala čo najbližšie k svojmu pôvodne vytýčenému životnému cieľu, ktorý si vzal a vybral pre seba na toto zrodenie, a aby sa pohla ku konečnému uskutočneniu svojho POSLANIA.

Tí, ktorí sa zaviazali na toto poslanie, môžu prejsť vo svojom živote takými skúsenosťami, ktorými teraz uzavrú splnenie svojich osobných životných cieľov a uvedomia si, že v ich živote sa začína taká zmena, ktorú si doteraz nepripúšťali. Ich duševný vývoj dosiahol bod, kde uzavrúc priebeh svojho osobného duševného vývoja, aktivizujú vedomie o poslaní, ktoré bolo doteraz skryté a odložiac osobné záujmy vyberú sa po ceste poslania pre ľudstvo.

Veci, ktoré boli doteraz dôležité z hľadiska životných úloh sa vymažú a zaniknú. Objavia sa takí ľudia a udalosti, ktorí sú potrební na splnenie poslania. Tie duchovné skupiny, ktoré sa spoločne zaviazali na poslanie, sa začínajú spájať, nachádzať, a vytvárajú nové, z hľadiska životných cieľov dôležité väzby duševných rodín.

Rozpadnú sa tie rodiny, skupiny, ktoré si svoje osobné životné ciele splnili pomocou väzieb Karmy a začnú prípravu nového vývojového cyklu.

Zaniknú väzby Karmy, doteraz otvorené vlákna sa ukončia. Otvoria sa pre nich dôležité strany Knižnice Akasha a môžu si vyložiť mozaiku zo svojich životov, ktorá im ukáže postavy dôležitej „rodiny“ a ich budúce udalosti z hľadiska poslania.

Vyčistí sa doteraz zahmlené zrkadlo, uvidia cez závoj, môžu zazrieť tie úlohy a udalosti svojich doterajších životov, ktoré pripravovali ich poslanie a nazrieť dnu cez bránu nového sveta.

POSLANIE – ktoré tieto duše zobrali na seba – je povýšenie úrovne vedomia ľudstva do takej dimenzie, kde sa začína jedna nová a vyššia úroveň stvorenia. Do tejto dimenzie však môžu vstúpiť iba duše s takou úrovňou kmitočtov, vysokou úrovňou uvedomenia, ktorí sa už spojili s druhou polovicou samých seba. Predpokladom pre postup na vyššiu úroveň je vytvorenie Stvoriteľa aj vo fyzikálnej rovine. Úlohou duševných rodín, ktoré sa ujali poslania je, aby obnovili stvorenie aktivizáciou svojho vnútorného svetelného jadra. V tomto svetelnom jadre driemu informácie stvoriteľa s povahou základného katalyzátora, ktoré je vidieť iba pri dosiahnutí určitej hladiny uvedomenia. Ako náhle duša pochádzajúca z tejto skupiny JADRA to dosiahne, v tom momente sa otvorí pre ňu čas bytia a môže nahliadnuť do minulosti aj do budúcnosti.

Spoznanie predchádzajúcich životov a stotožnenie sa s nimi je dôležité nielen z toho dôvodu, aby porozumel svojim smerodajným, doteraz možno „inštinktívnym“ skutkom a ich hybným pákam a karmickým väzbám, ale aby prišiel na to, že aký komplikovaný proces je vnáranie duše do fyzického bytia. Aby sa naučil a pochopil, že skúsenosti sa nemôžu hodnotiť ako pozitívne a negatívne. Ohodnotenie skutkov sa stane pre neho bezvýznamné. Odteraz s týmito udalosťami bude narábať jednoducho „iba“ ako s úlohami, skúsenosťami. A hneď ako sa sem dostane, väzba karmy sa navždy odviaže a začne sa jeho poslanie.

Majstri skupiny poslania a ich pomocníci môžu vstúpiť do už aj pre nich citeľnej sféry, aby dopomohli splneniu poslania. Ako náhle hladina uvedomenia presiahne túto hranicu, duše budú oveľa citlivejšie na poučenia vyššej úrovne a môžu získať skúsenosti zo svetom za závojom.

Vo vnútri skupiny JADRA, medzi dušami niektorých skupín poslania, môže začať proces spájania. V dušiach, ktoré sa ujali poslania, sa osobné záujmy dostanú do pozadia a iba natoľko sa budú s nimi zaoberať, na koľko to v medziach zákonov Univerza je možné a potrebné.

Určia sa osobné úlohy vo vnútri skupín, duša sa nebude snažiť o viac ako je jej osobné poslanie. Porozumie dôležitosti svojho poslania a bude koncentrovať na to aby ho čo najlepšie a najrýchlejšie vykonal. Osobné ciele sa vymažú, „zabudnú“ ich vykonať.

Počas vzostupu úrovne uvedomenia, vedomé prosby majstrov a pomocníkov odštartujú také postupy, ktorých možnosti a skúsenosti sa zdali doteraz nemožné. Vedomý záväzok poslania, vytvorí pre nich spojenie dvojičiek plamienkov a ich spoluprácu v rámci skupiny poslania. Spojenie dvojičiek plamienkov nebude iba jednoduchá väzba medzi pármi, ale po odložení osobných záujmov a úloh, bude potrebnou podmienkou záväzku poslania pre ľudstvo. Iba vedomá prosba o skúsenosť osobnej radosti neumožňuje toto stretnutie. Treba spoznať poslanie, po vyriešení osobnej životnej úlohy ho smelo vziať na seba a len potom môže nastať ozajstné fyzické spojenie medzi dvojičkami plamienkov.

Keď nastane spojenie dvojičiek plamienkov a v skupinách sa zaháji rozdeľovanie úloh v poslaní, vtedy sa skupina môže spoločne pripojiť do vedomej práce, so svetelným svetom spoza závoja „zoslaného“ Stvoriteľom. Týmto spôsobom sa vytvorí také spoločenstvo za dimenziami, ktoré poukáže ďalej ako je vzostup úrovne uvedomenia Zeme a procesu vytvorenia „Novej Zeme“